Een passie voor natuursteen...
" " " " " " "
Pasistone
Caddy
Laatst toegevoegd
U hebt nog geen bestellingen geplaatst
Pasistone BV
Nijverheidsweg 17
9820 Merelbeke
BELGIUM

BTW: BE 0836.499.591

GSM: 0475 38 62 61

E-mail:

ING: 363-0881570-74
Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden PASISTONE BV

 

Gewoon door te bestellen, zowel mondeling als schriftelijk, aanvaarden de klanten de onderstaande voorwaarden:

 

1. Bij verkoop aan particulieren zijn onze facturen contant betaalbaar. Bij verkoop aan professionals zijn onze facturen betaalbaar te Merelbeke ten laatste de 15e kalenderdag na factuurdatum en zonder korting, tenzij anders is aangegeven in een orderbevestiging van onzentwege.

2. Iedere factuur die op vervaldag onbetaald blijft, geeft van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, recht op een intrest van 12% per jaar en op een forfaitaire schadeloosstelling voor wanbetaling van 10%, met een minimum van 500 €. Niet tijdig betalen van een factuur maakt alle andere facturen of handelseffecten opeisbaar ongeacht hun vervaldag.

3. Tot de volledige betaling ervan blijven de verkochte goederen eigendom van Pasistone bv, ongeacht waar ze zich bevinden en ze kunnen bij niet-betaling worden teruggenomen, transport en behandelingskosten ten laste van de koper. De koper verbindt zich ertoe GEEN goederen te verwerken die NIET betaald zijn.

4. Leveringstermijnen bevestigd in een orderbevestiging of offerte van onzentwege zijn slechts indicatief en niet bindend. Vertraging die ontstaat bij onze eigen leverancier om welke reden ook, vormt conventioneel overmacht in hoofde van de verkoper. Leveringsvertraging doet geen recht op schadevergoeding door de koper ontstaan.

5. De goederen reizen op risico van de koper, ook als ze franco geleverd worden verkocht.

6. Klachten over hoeveelheid, zichtbare gebreken of eender welke klacht moeten binnen de vijf dagen na levering en aangetekend schriftelijk gebeuren. Nadien wordt conforme levering vermoed zonder dat het tegendeel nog bewezen kan worden, hou steeds rekening bij uw bestelling met 5 % uitval.

7. Pasistone bv is niet aansprakelijk voor de eventuele beschadiging van voetpaden, leidingen of andere roerende en onroerende goederen van derden of eender welke partij, bij het leveren van onze goederen, indien de levering niet van op de openbare weg gebeurt. De koper is aansprakelijk voor schade aan het materiaal van Pasistone bv en/of de door Pasistone bv aangestelde vervoerder, als gevolg van levering op ongeschikte terreinen.

8. Pasistone bv is niet aansprakelijk voor gebreken van gelijk welke aard of kleurverschillen die zich voordoen bij natuursteen, plaatsing betekent in alle gevallen definitieve, onherroepelijke aanvaarding.

9. Pasistone bv is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade zoals handelsschade die door het gebruik van de geleverde goederen ontstaat.

10. Keuringen zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn vermeld in EUR, af depot en exclusief BTW, prijs is per m² of per stuk.

11.  Gelieve steeds de juiste hoeveelheden en details schriftelijk te bevestigen. Alle bestelde materialen zullen gefactureerd worden uiterlijk 2 maanden na bestelling, zelfs al zijn deze nog niet uitgeleverd of staan deze klaar voor afhaling.

12. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd, de Belgische wet is van toepassing.

13. Deze verkoopsvoorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

                                                                                                                               Pasistone bv